Sprawdź w jakiej wysokości naliczane są odsetki w 2018 r.!

W Polskim systemie prawnym jeżeli dłużnik zalega z zapłatą należności, istnieje możliwość domagania się odsetek za opóźnienie. W sytuacji, gdy ich wysokość nie będzie określona w umowie, zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.
W przepisach znajduje się również określona wysokość odsetek kapitałowych związanych
z udzielonym kredytem lub pożyczką.

W 2018 r. będą one wynosić:

Odsetki skarbowe 2018

Reguluje je ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 56 § 1, stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Zgodnie z tym w 2018 roku odsetki skarbowe zostały ustalone na 8%.

Odsetki kapitałowe 2018

W treści art. 359 kodeksu cywilnego określono, że odsetki kapitałowe nalicza się tylko wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej albo ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Minister sprawiedliwości ogłasza w formie obwieszczenia wysokość odsetek ustawowych i aktualnie wynoszą one 5 proc. w stosunku rocznym.

Odsetki za opóźnienie 2018

Stanowią one również sankcję za brak dokonania świadczenia w terminie ustalonym np. przez strony w umowie. Jeśli umowa nie zawiera ustaleń co do wysokości odsetek należnych za opóźnienie, w takim przypadku zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 481 § 2 k.c. Ich wysokość wynosi sumę równowartości stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych, więc odsetki za opóźnienie są ustalone na poziomie 7 proc, przy czy należy pamiętać, że odsetki naliczane są od należności głównej.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *