Utrudnianie kontaktów z dzieckiem będzie ścigane karnie!

Dotychczas utrudnianie kontaktów z dzieckiem nie było zagrożone karnie, a pokrzywdzony rodzic mógł egzekwować swoje kontakty z małoletnim wyłącznie na drodze postępowania cywilnego. Senacki projekt zmian w kodeksie karnym wprowadza w tym zakresie rewolucję!

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy –Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny zgłoszony do prac legislacyjnych przez Komisję praw człowieka, praworządności i petycji wprowadza nowy rodzaj przestępstwa, tj. utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywania kontaktów lub opieki. Zgodnie z brzmieniem projektowanego art. 244c k.k.

„Art. 244c § 1. Kto utrudnia lub uniemożliwia wykonanie kontaktów lub sprawowanie opieki  nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wynikających z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem,
podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Jeżeli w wyniku czynu określonego w § 1 małoletni dozna uszczerbku na zdrowiu  psychicznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat”.
W ocenie zespołu Kancelarii Prawnej Leader Lawyers projektowane zmiany należy ocenić pozytywnie!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *