Prawo pracy – najważniejsze zmiany od 01.01.2017 r.

Zespół Kancelarii Prawnej Leader Lawyers przygotował zestawienie najistotniejszych zmian jakie z początkiem 2017 r. mają wejść w życie w zakresie prawa pracy. Zapraszamy do zapoznania się z nimi!

Minimalne wynagrodzenie

Na początku wskazać należy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

– przy umowie o pracę minimalne wynagrodzenie za pełny etat od 1 stycznia 2017 r. wynosi 2000 złotych brutto (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. z dnia 9 września 2016 r.),

– minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług od 1 stycznia 2017 r. wynosi 13 złotych brutto (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku z dnia 21 września 2016 r.).

Świadectwo pracy:

Od 1 stycznia 2017 r. Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy tylko wtedy, gdy nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od zakończenia poprzedniej (art. 97 § 1 K.p.). Jeżeli natomiast strony planują kontynuowanie zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy, nawiązanej w ciągu 7 dni od ustania poprzedniej, świadectwo pracy będzie musiało być wydane tylko na wniosek pracownika.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Od 1 stycznia 2017 r., termin na złożenie odwołania (przy wypowiedzeniu) lub na złożenie żądania o przywrócenie do pracy bądź odszkodowania (przy natychmiastowym zwolnieniu lub wygaśnięciu umowy)  został wydłużony i obowiązuje jednolity 21-dniowy termin na złożenie środka odwoławczego, liczony od dnia doręczenia pisma o wypowiedzeniu/rozwiązaniu umowy lub o jej wygaśnięciu.

Odpowiedzialność materialna

W kodeksie Pracy dopisano wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone. Zmiana ma na celu wyłącznie dostosowanie regulacji kodeksowej do ugruntowanego już stanowiska orzecznictwa i doktryny prawa (art. 125 § 1 K.p.)

Regulamin wynagradzania/regulamin pracy/fundusz świadczeń socjalnych

Od 1 stycznia 2017 r. regulamin wynagradzania obligatoryjny będzie tylko u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób. Dotychczas obowiązek ten dotyczył zakładu pracy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. (art. 77 [2] § 1 K.p).

Podobnie w przypadku regulaminu pracy obowiązek wprowadzenia takiego regulaminu powstaje gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 50 osób (a nie jak dotychczas 20 osób).

W wyniku zmiany przepisów do tworzenia funduszu świadczeń socjalnych zobowiązani są pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty będą tworzyli fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *