Klient Indywidualny

Kancelaria Prawna Leader Lawyers w swojej ofercie posiada bardzo szeroki zakres usług prawnych, świadczonych na rzecz Podmiotów Indywidualnych. Do każdego zlecenia podchodzimy bardzo indywidualnie. Przed przystąpieniem do realizacji usługi ustalamy z naszymi Klientami szczegółowy plan działania w danej sprawie, zakres podejmowanych przez Nas czynności oraz wysokość wynagrodzenia (wynagrodzenie godzinowe lub ryczałtowe) i sposoby jego płatności (m. in. płatność w ratach). Uważamy, że współpraca winna opierać się przede wszystkim na przejrzystych zasadach, wzajemnym zaufaniu oraz poufności. Nasze działania natomiast charakteryzuje skuteczność, terminowość oraz stała komunikacja z Klientami.

Głównymi obszarami działalności świadczonej z myślą o Klientach Indywidualnych,
w których specjalizuje się nasza Kancelaria, są m. in.:

PRAWO CYWILNE

w szczególności:

 • kompleksowa obsługa we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy z zakresu windykacji oraz egzekucji zadłużeń od nierzetelnych dłużników,
 • sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa rzeczowego, dotyczące uregulowania prawa własności rzeczy, zniesienia współwłasności, podziału majątku, zasiedzenia oraz ustanowienia służebności,
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji za wady rzeczy oraz dochodzenie roszczeń umownych,
 • sprawy dotyczące umów cywilno‐ prawnych, w tym opiniowanie oraz przygotowanie projektów umów (m.in. najem, dzierżawa, zlecenie, dzieło, umowa spółki cywilnej, itp.),
 • prowadzenie postępowań przed zakładami ubezpieczeń i sądami w zakresie dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie na rzecz osób poszkodowanych na podstawie różnego rodzajów umów ubezpieczeń (m. in. OC działalności gospodarczej oraz OC komunikacyjnego, ubezpieczeń majątkowych, pracowniczych ubezpieczeń grupowych, itp.),
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego oraz własności przemysłowej.

SPRAWY SPADKOWE

w szczególności:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • prowadzenie postępowania o dział spadku,
 • niegodność dziedziczenia, wydziedziczenie, wyłączenie małżonka od dziedziczenia.

PRAWO RODZINNE

w szczególności:

 • sprawy rozwodowe i o orzeczenie separacji,
 • sprawy majątkowe małżeńskie, w tym podział majątku, sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • sprawy dotyczące świadczeń alimentacyjnych,
 • sprawy z zakresu ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa,
 • sprawy o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

PRAWO KARNE

w szczególności

 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
 • obrona osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
 • obrona osób tymczasowo aresztowanych: uchylenie bądź zmiana środka zapobiegawczego,
 • obrona osób skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego, w tym prowadzenie spraw dotyczących wykonania kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia, dozoru elektronicznego,
 • przygotowywanie pism inicjujących postępowanie karne: zawiadomień
  o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia,
 • doradztwo prawne w sprawach wykroczeniowych, karnych i karnych skarbowych.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

w szczególności:

 • sprawy z zakresu ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • sprawy dotyczące uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • sprawy dotyczące zwolnień grupowych, wysokości odpraw,
 • sprawy o zapłatę niewypłaconego lub zaniżonego wynagrodzenia, a także o należne i niewypłacone przez pracodawcę diety,
 • sprawy o odszkodowanie w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę,
 • sprawy z tytułu wypadków przy pracy,
 • sprawy o mobbing i dyskryminację,
 • reprezentacja przed organami rentowymi, inicjowanie postępowań odwoławczych
  w sprawach o świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

w szczególności:

 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracyjnymi obu instancji oraz sądowo‐ administracyjnych,
 • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej,
 • sporządzanie skarg do WSA i NSA,
 • prowadzenie postępowań oraz sporządzanie pism w sprawach wszczętych przed organami podatkowymi,