Klient Biznesowy

Kancelaria Prawna Leader Lawyers w swojej szerokiej ofercie proponuje kompleksową
i profesjonalną obsługę prawną podmiotów gospodarczych, organów władzy publicznej, jak również Klientów instytucjonalnych, m. in. spółek, banków, fundacji, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych.

Wychodzimy z założenia, że każdy Klient jest szczególny i wymaga nieszablonowego traktowania w zakresie świadczonych na jego rzecz usług prawnych. W związku z tym wspólnie z naszymi Klientami dopasowujemy zarówno zakres świadczonej ochrony prawnej, jak również wysokość honorarium do zgłaszanych przez nich preferencji. W tym celu oferujemy m. in. realizację usług poprzez stałą obsługę prawną podmiotów lub na podstawie jednorazowych zleceń. Przy stałej obsłudze Klientów wynagrodzenie jest ustalane ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. Naszym priorytetem jest skuteczność w realizacji zleconych zadań oraz zapewnienie Klientom Kancelarii wysokich standardów świadczonych usług prawnych. Realizując powyższe cele dbamy o zachowanie najwyższej staranności i profesjonalizmu w Naszych działaniach, jak również pełne zaangażowanie ze strony Naszych prawników oraz ich dyspozycyjność względem Klientów. Jednocześnie, troszcząc się o konkurencyjność Naszych usług, prowadzimy współpracę z wieloma podmiotami zewnętrznymi (tj. brokerami ubezpieczeniowymi, pośrednikami nieruchomości, tłumaczami przysięgłymi języków obcych, notariuszami), które dodatkowo poszerzają Nasze możliwości w zakresie oferowanej współpracy.

Głównymi obszarami działalności świadczonej z myślą o Klientach Biznesowych, w których specjalizuje się nasza Kancelaria, są m. in.:

PRAWO CYWILNE

w szczególności:

 • kompleksowa obsługa we wszystkich rodzajach spraw sądowych,
 • sprawy z zakresu windykacji oraz egzekucji należności od nierzetelnych dłużników,
 • sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa rzeczowego, dotyczące uregulowania prawa własności rzeczy, zniesienia współwłasności, zasiedzenia oraz ustanowienia służebności,
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej,
 • sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych, w tym opiniowanie oraz przygotowanie projektów umów stosowanych w obrocie gospodarczym, sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, ogólnych warunków umów, regulaminów, statutów, itp.,
 • sprawy dotyczące niedozwolonych klauzul umownych,
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych przed zakładami ubezpieczeń
  i sądami w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu różnych umów ubezpieczenia,
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego oraz własności przemysłowej,
 • przygotowywanie opinii prawnych oraz opracowań zagadnień zgłaszanych na bieżąco przez Klienta.

PRAWO HANDLOWE

w szczególności:

 • kompleksowa reprezentacja przedsiębiorców przed sądami powszechnym oraz sądami arbitrażowymi,
 • przygotowywanie projektów umów spółek cywilnych, osobowych oraz kapitałowych,
 • sprawy związane z rejestracją indywidualnej działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw przed sądem rejestrowym KRS w zakresie rejestracji spółek handlowych, fundacji,
 • sprawy z zakresu łączenia, podziału oraz przekształcania spółek,
 • sprawy z zakresu ochrony konkurencji,
 • profesjonalne prowadzenie negocjacji oraz mediacji w sprawach spornych między przedsiębiorcami.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

w szczególności:

 • ocena podstaw złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika,
 • reprezentacja wierzyciela i dłużnika w postępowaniu upadłościowym przed sądami obu instancji, w tym w postępowaniu o zabezpieczenie majątku dłużnika,
 • nadzór nad postępowaniem likwidacyjnym, sporządzenie wniosków o wyłączenie mienia z masy upadłości,
 • reprezentacja wierzyciela osobistego upadłego, w szczególności w zakresie zgłoszenia przysługującej mu wierzytelności, zaskarżania listy wierzytelności, zgłoszenia zarzutów do planu podziału,
 • przygotowywanie i negocjowanie w imieniu upadłego lub wierzyciela propozycji układowych,
 • reprezentacja upadłego w postępowaniu o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ocena podstaw do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego, pomoc w wyborze rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego,
 • sporządzanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i wniosków o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu,
 • reprezentacja dłużnika i wierzyciela w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
 • sporządzanie planów restrukturyzacyjnych, przygotowywanie propozycji układowych.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

w szczególności:

 • bieżące doradztwo prawne z zakresu spraw pracowniczych,
 • sprawy z zakresu ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • sprawy dotyczące uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • sprawy dotyczące zwolnień grupowych oraz wysokości odpraw,
 • sprawy z tytułu wypadków przy pracy,
 • sprawy o mobbing i dyskryminację,
 • reprezentacja przed organami rentowymi.

PRAWO KARNE

w szczególności:

 • reprezentacja podmiotów gospodarczych pokrzywdzonych przestępstwem karnym
  i karnym- skarbowym na etapie postępowania przygotowawczego
  i sądowego,
 • obrona osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
 • obrona osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa skarbowego na etapie postępowania przygotowawczego i karnego, w tym przestępstwa podatkowego,
 • doradztwo prawne w sprawach skarbowych i gospodarczych oraz opiniowanie planowanych zdarzeń podatkowych i gospodarczych pod kątem ich zgodności
  z prawem w celu wyeliminowania ryzyka odpowiedzialności karno- skarbowej.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

w szczególności:

 • szeroko rozumiana reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracyjnymi obu instancji, w tym organami podatkowymi i celnymi oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych,
 • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej,
 • sporządzanie skarg do WSA i NSA,
 • prowadzenie postępowań oraz sporządzanie pism w sprawach wszczętych przed organami podatkowymi.

PRAWO BUDOWLANE I DEWELOPERSKIE

w szczególności:

 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości przeznaczonej pod cele budowlane z zapisami księgi wieczystej i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • reprezentacja w toku postępowania administracyjnego dotyczącego realizacji inwestycji budowlanej (wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej, decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę),
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, umów o nadzór inwestorski,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów deweloperskich, umów rezerwacyjnych, przedwstępnych umów sprzedaży,
 • doradztwo w zakresie umów na dostawę mediów do nieruchomości,
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego oraz dochodzenie roszczeń związanych z procesem inwestycyjnym,
 • reprezentacja w postępowaniu dotyczącym roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady lokalu mieszkalnego bądź budynku, jak również roszczeń odszkodowawczych.